Våra tjänster inom produktutveckling

På Prodelox hjälper vi våra kunder att utveckla nya produkter och förbättra befintliga produkter. Vi bidrar på olika sätt beroende på kundens situation och behov. Gemensamt för allt vi gör är att vi erbjuder ett arbetssätt baserat på innovation och samlad kompetens. Detta innebär en kostnadseffektiv utvecklingsprocess som resulterar i nyskapande och konkurrenskraftiga produkter. För dig som kund innebär det lönsamma produkter som stärker ditt varumärke. Vi kan erbjuda ett antal olika arbetsmodeller för produktutveckling, alla anpassade för ditt företags situation.

Konceptstudie

För många av våra kunder är konceptstudien det första
steget mot en färdig produkt. I konceptstudien identifierar vi förbättringspotential hos en idé. Samma princip tillämpas vare sig utgångspunkten är en ny produktidé, eller en befintlig produkt som ska vidareutvecklas.

Beroende på kraven på projektet kan vi titta på områden
som komponentval, materialval, produktionsmetoder, form, användarupplevelse och montering – alltid med fokus på funktionalitet och användarbehov.

I vissa fall kan det vara lämpligare att göra en enklare
förstudie istället för en konceptstudie. Om du är intresserad av en sådan lösning skräddarsyr vi den åt dig.

Visualisering

Produktvisualiseringar i 3D är kraftfulla som tidiga verktyg för att skapa intresse och förståelse för en idé som ännu inte finns i verkligheten. De ger dig också en bra grund för att ta rätt beslut kring viktiga vägval gällande form, funktion och den känsla som produkten ska förmedla. 

3D-modellen kan dessutom placeras in i en realistisk miljö för att simulera hur den kommer att upplevas i verkligheten. På så sätt kan du låta användare och kunder komma med kommentarer och feedback långt innan produkten har producerats. Vi ser det som ett fönster in i framtiden. Vilka möjligheter ser du? 

Om du behöver stöd med tidiga produktvisualiseringar har vi flera skickliga industridesigners som gärna tar sig an dina utmaningar. Vi jobbar med allt från snabba handskisser till 3D-modeller och avancerade miljövisualiseringar och animeringar.

Design

När vi jobbar med design är målet att skapa fantastiska användarupplevelser med wow-faktor.

Våra industridesigners utgår alltid både från vår kunds krav och från användarens behov – på så sätt skapar vi en produkt med fokus på rätt uttryck och rätt funktion. Bra design bidrar därmed till att stärka ditt varumärke och därigenom öka din konkurrenskraft och lönsamhet.

I vår process ingår att förstå och väga in alla förutsättningar och därefter ta fram designförslag som utvärderas tillsammans med dig som kund. Våra designers är vana vid att samverka med Prodelox övriga kompetenser vilket bidrar till lösningar som svarar mot krav på producerbarhet och hållfasthet. 

Förutom utformning av enskilda produkter arbetar våra designers också med övergripande designstrategi och designstudier av kompletta produktsortiment.

Konstruktion

Våra mekanikkonstruktörer tar fram idéer och konceptlösningar. Vi väljer komponenter och material för att nå de krav som ställs på produkten och omvandlar koncept och design till produktionsunderlag för effektiv produktion, anpassad till aktuell seriestorlek. Industridesign och prototypframtagning är naturliga delar av konstruktionsarbetet för samtliga konstruktörer på Prodelox. 

Vi har konstruktörer med lång erfarenhet och specialkunnande inom många olika områden, t ex plastkonstruktion, maskiner med snabba förlopp och svetsade konstruktioner. Vi har också erfarenhet från många olika branschområden och förstår de särskilda krav som gäller för varje bransch. Vi kan ta varje idé och design fram till färdigt produktionsunderlag i den form du vill ha det.

El och mjukvara

Vi kan erbjuda kompletta lösningar med mekanik, elektronik och mjukvara. Många produkter innehåller elektronik och mjukvara för att styra produkten eller för att presentera information för användaren. Allt fler produkter är dessutom ofta uppkopplade mot omvärlden.

Vår kompetens inom elektronik och mjukvara används ofta också för att genomföra mätningar och provning av produkter. Elektronik- och mjukvaruutveckling sker parallellt och samordnat med mekanikutvecklingen, för att ge bästa totalfunktion hos produkten. Därigenom erhålls också effektiv produktutveckling med minimal ledtid.

Beräkning

Våra beräkningsingenjörer arbetar med många olika typer av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser. De har mångårig erfarenhet från kvalificerat beräknings- och analysarbete för olika typer av produkter och system.

Våra effektiva metoder gör att vi kan arbeta integrerat med konstruktionsarbetet. Exempel på uppgifter som utförs är; hållfasthetsberäkningar med FEM-analys i program som Abaqus och Solidworks Simulation, beräkningar av tryck, flöde och temperatur, analys av mekanisk dynamik, och analys av funktion och händelseförlopp i mekaniska system.

Prototyper

Från vår prototypverkstad kan vi leverera nästan vad som helst. Här blir idéer snabbt verklighet. Verkstaden har en omfattande utrustning med bland annat 3D-printer och maskiner för metallbearbetning. 

Vi har också ett mycket omfattande nätverk av leverantörer som hjälper oss att snabbt ta fram delar i alla tänkbara material. Vi kan ta fram komplexa sammansatta prototyper i metall, plast, glas, trä, betong och textila material. Alla prototyper provas och utvärderas noga före leverans. 

Vår prototypverkstad ligger i direkt anslutning till vårt kontor. Det gör att det praktiska arbetet blir en naturlig del av vardagen för varje produktutvecklare hos Prodelox.

Test och verifiering

Test och verifiering är en naturlig del av våra projekt. Testning används ofta som ett verktyg för att finna och optimera lösningar under hela projekttiden. Självklart i kombination med en teoretisk förståelse för produktens funktion. 

Vi har också kvalificerad och mycket flexibel mätutrustning som används för mätningar och insamling av data som underlag för beräkningar eller komponentval. Det kan till exempel handla om trådtöjningsmätning för lastunderlag, vibrationsmätning, temperaturmätning eller accelerometermätning för att få information om den miljö en produkt ska anpassas till eller om produktens egenskaper. 

Vi har även mätutrustning som är mobil och trådlös och kan användas i produktens verkliga miljö.

Projektledning

Vi kan ta komplett ansvar för ditt utvecklingsprojekt. Vi tillsätter då en projektledare som ansvarar för koordineringen av våra insatser och samordningen med dig som kund. Vi bemannar projektet med just de resurser och kompetenser som behövs vid varje tidpunkt.

Vårt arbetssätt innebär att du har full insyn och kontroll över det projekt vi utför åt dig vad gäller både tid, ekonomi och resultat. Vi har genomtänkta rutiner för projektets olika skeden och personal som har erfarenhet av stora komplexa projekt. Vi kan samordna oss med det företag du väljer för serieproduktion för att minimera ledtid och maximera effektiviteten även i det skedet.

Projektledaren planerar och styr projektet samt förenar affärsmässighet med teknikkunnande. Projektledaren är också kundens kontaktperson och den som ansvarar för att hålla kunden informerad och delaktig i varje steg i produktutvecklingen.

Pilotstudie: Kundanpassning med DynaMaker

Under flera års tid har SkyMaker och Prodelox samarbetat för att hjälpa kunder att kunna erbjuda sina kunder skräddarsydda produkter genom produktkonfigurering och designautomation via molntjänsten DynaMaker. Genom att automatisera delar av försäljningskedjan kan du ersätta repetitivt regelstyrt konstruktionsarbete och offertarbete och på så sätt frigöra resurser för att utveckla dina produkter och stärka ditt erbjudande mot slutkund. Nästan alla produkter kan bli anpassningsbara, från gasfjädrar till husdelar.

En konfigurator kan integreras med affärssystem och webshop, vilket vi reder ut under en pilotstudie samtidigt som vi analyserar hur en befintlig eller ny produkt påverkas av att vara konfigurerbar.
En bra ingång är att genomföra en fokuserad pilotstudie för att kartlägga produktsortiment, kringliggande system och nuvarande processer i försäljningskedjan. På kort tid får vi fram ett förslag på hur DynaMaker skulle kunna stärka ditt bolag genom att frigöra resurser för att utveckla bolaget och bolagets produkter, istället för att fastna i tidskrävande repetitiva, regelstyrda uppgifter. Vi erbjuder pilotstudien på fastpris.

Om du vill veta mer om pilotstudien är du välkommen att kontakta Nicklas Haraldsson på nicklas.haraldsson@prodelox.se.

Om SkyMaker
Det ska vara enkelt att sälja och tillverka kundanpassade produkter. Med hjälp av molntjänster hjälper SkyMaker tillverkande företag att effektivisera sälj och produktion av kundanpassade produkter genom konfigurering, visualisering och CAD-automation, vilket sparar tid och pengar. Molntjänsten DynaMaker som används för visuell produktkonfigurering och automatisk generering av offertritningar är verktygen som Prodelox använder för pilotstudien och vidare projekt.