Provning och verifiering är en naturlig del av våra projekt. Provning används ofta som ett verktyg för att finna och optimera lösningar under hela projekttiden. Självklart i kombination med en teoretisk förståelse för produktens funktion. Vi har också kvalificerad och mycket flexibel mätutrustning som används för mätningar och insamling av data som underlag för beräkningar eller komponentval. Det kan till exempel handla om trådtöjningsmätning för lastunderlag, vibrationsmätning, temperaturmätning eller accelerometermätning för att få information om den miljö en produkt ska anpassas till eller om produktens egenskaper. Vi har mätutrustning som är mobil och trådlös och kan användas i produktens verkliga miljö.

Hos oss finns kompetens att sammanställa och analysera kravbilden för en produkt och att skapa en systematisk verifieringsplan. Då ett projekt avslutas kan vi verifiera produktens funktion och prestanda. Verifieringen sker enligt uppgjord plan och sammanställs i en rapport av personal med lång erfarenhet av verifierande provning.

Projektledning

Idégenerering

Industridesign

Mekanik

El- och mjukvara

Beräkning

Prototyper

Testning