Konceptstudie

Genom att lägga tid på att göra en genomarbetad konceptstudie under en avgränsad tid i början av ett utvecklingsprojekt, reduceras risker under hela utvecklingsresan, och i förlängningen för produktens hela livscykel. Tidiga val och prioriteringar ringas in och förtydligas genom konceptstudiens olika steg tills ett koncept har brutits ut, genomlysts och förfinats. På så sätt skapas förutsättningar för att jobba framåt med rätt fokus och rätt inriktning senare i utvecklingsprocessen. Våra konceptstudier går igenom ett antal fasta steg som beskrivs nedan.

1. Utforskning

2. Idégenerering

3. Urval

4. Förfining

5. Utvärdering

Steg i en konceptstudie

1. Utforskning

Tillsammans med kunden ringar vi in produktidén och problemen den löser. För att förstå hur produkten bör utformas samlar vi in information om hur, när, var och av vem produkten ska användas. Med en snabb marknadsanalys undersöker vi om det finns snarlika produkter på marknaden. Utifrån all den information som samlats in tar vi fram en tydlig kravbild och går vidare till nästa steg.

2. Idégenerering

I idégenereringssteget brainstormar vi fram idéer utifrån kravbilden. Vi jobbar brett och förutsättningslöst för att ha ett stort material att utgå ifrån.

Samtliga av Prodelox kompetensområden samarbetar för att angripa problem utifrån flera olika perspektiv.

3. Urval

I urvalsfasen går vi igenom underlaget från idégenereringssteget, rensar och ringar in favoriterna.

4. Förfining

När favoriterna har valts ut kan vi undersöka dem närmare och jobba vidare med dem. Fokus handlar i det här steget framför allt om att förenkla och förfina de olika lösningarna. Ibland kan vi hitta sätt att kombinera idéer, eller lösa mindre delsteg på nya, effektivare sätt.

5. Utvärdering

De förfinade idéerna matchas slutligen mot kraven i kravbilden Vi försöker skapa en så objektiv och tydlig bild som möjligt över hur väl olika idéer löser utmaningarna. Kunden väljer därefter inriktning utifrån de förfinade koncepten. Det valda konceptet blir grunden till vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Varför göra en konceptstudie?

– Skapar samsyn mellan produktägare och utvecklingsteam

– Ringar in prioriteringar och förtydligar strategiska val

– Möjliggör utvärdering av olika lösningar tidigt

– Sparar utvecklingstid och pengar

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med konceptstudier eller har du en produktidé du vill ha hjälp att förverkliga?
Kontakta oss så berättar vi mer!